Учебен план
правилници
Модел COVID 19
Стратегия за развитие 2020-2024 година
График на заседанията на педагогическия съвет през учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български"
Годишен план за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български"
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Йоан Екзарх Български"
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищна стратегия за превенция на отпадането от училище
Правила за достъп до обществена информация
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Начало и край на учебния ден в СУ "Йоан Екзарх Български"
Целодневна организация на учебния ден