Бланки на документи
План-програма за 2021 година за безопасност на движението по пътищата
Модел COVID 19
Стратегия за развитие 2020-2024 година
График на заседанията на педагогическия съвет през учебната 2020/2021 год.

Правилник за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български";

Изменение и допълнение в правилника за дейността

Годишен план за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български"
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Йоан Екзарх Български"
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

ученици от уязвими групи

Училищна стратегия за превенция на отпадането от училище
Правила за достъп до обществена информация

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените

съвети към детски градини и училища

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно

образование

Начало и край на учебния ден в СУ "Йоан Екзарх Български"
Целодневна организация на учебния ден