Документи за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда:
Документи за преместване на ученици:
Документи във връзка с целодневната организация на учебния ден:
Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини:
Заявление за освобождаване от часове по физическо възпитание и спорт:
Заявление за издаване на дубликат на документ
Заявление за заместване
Заявление за отпуска