Услуги предоставяни от училището

1.  Приемане и преместване

2.  Диплома

3.  Валидиране

4.  Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

5.  Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

6.  Признаване от чужбина I - VI клас

7.  Дубликати

8.  Европейско прил дипл. СО