Услуги предоставяни от училището

1.  Прием в: I клас, V клас, VIII клас, Заявление прием V клас, Заявление прием VIII клас

2.  Преместване: Заявление I - IV клас, Заявление V - VII клас, Заявление VIII - XII клас

2.  Заявление за признаване на завършен клас от чужбина

3.  Заявление за издаване на Европейско приложение към дипломата за средно образование

4.  Заявление за допускане до държавени зрелостни изпити

5.  Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

6.  Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

7.  Диплома

8.  Дубликати

9.  Валидиране