УЧЕНИЦИ

         Тук може  да намерите важна за вас информация.

 

 

Стипендии: Списъци на учениците, които ще получават стипендии през I срок на учебната 2021/2022 година

Условия за кандидатстване за първи срок на учебната 2021/2022 год. Вътрешни правила, Образци, Декларация

Учебни планове 2021/2022 учебна година: учебни планове I-IV клас,

учебни планове V-VII клас, учебни планове VIII-XII клас

Национално външно оценяване: IV клас, VII клас - инструктаж за ученика, X клас

Държавни зрелостни изпити: XII клас

 

Начало и край на ваканциите  през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна  
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна  
01.02.2022 г. междусрочна  
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за І-ХІ клас  
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за ХІІ клас  

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I - XII клас

Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3 - за I - VI клас
 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.  – I - III клас (14 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

     
 

АКТУАЛНИ УЧЕБНИЦИ - 2021/2022 г.

 

Списък на класните ръководители в СУ "Йоан Екзарх Български"

 

Консултации по учебни предмети - от I до XII клас 

 

График за провеждане на час на класа и часа за консултиране на родители и ученици 

 

График на учебните часове по спортни дейности - от I до IV клас, от V до XII клас

 

Седмично разписание: Ia клас, IIa клас, IIIг клас, IVг клас,  I - IV клас, Vа,б клас, V - VII клас, VIII - XII клас

        

График за  контролни и класни работи -  V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас

 

Начало и край на учебния ден, Начало и край на учебния ден в електронна среда, Начало и край на учебния ден в електронна среда за начален етап

 

Целодневна организация на учебния ден