"МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА
ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

 

„МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСТА – ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ

В УЧИЛИЩЕ”

В началото на учебната 2009/2010 год. СОУ „Йоан Екзарх Български” и IX ОУ Панайот Волов" бяха поканени за партньор на РИО-Шумен по реализирането на проект „Магията на интерактивната дъска – европейска реалност в училище”. Проектът е двугодишен и е в рамките на Регионални партньорства по секторна програма „Коменски”  от програма „Учене през целия живот” към Центъра за развитие на човешките ресурси.

Проектът се реализира в партньорство с Регионална дирекция по образование за район Алгарве, Португалия.

В рамките на проекта са предвидени обмяна на опит и добри практики между партньорите от двете страни, свързани с приложението на съвременните ИКТ в образователния процес. По-специално, вниманието е насочено към внедряването на интерактивната дъска в класната стая.

Ръководството на СОУ „Йоан Екзарх Български” винаги се е стремило да утвърждава модерен стил на обучение и възпитание. Част от този стил е приложението на съвременни ИКТ технологии в образователния процес. За целта на преподавателите са осигурени индивидуални преносими компютри, а кабинетите са оборудвани с мултимедийни проектори. Всички преподаватели са преминали курс на обучение „Базови и специфични компютърни умения”.

Участието ни в реализацията на проектните дейности беше поредното предизвикателство в тази насока.

Със средства от проекта бе закупена интерактивна дъска, която беше монтирана в кабинета по Европеистика, и функционира от януари 2010 год.

Интерактивната електронна  дъска е добре позната в училища в Западна Европа в САЩ и Русия и има редица предимства, спомагащи за по-доброто усвояване на преподавания материал. Използва се технология за електромагнитно цифровизиране, постигащо висока резолюция и осигуряващо прецизно разпознаване на ръкописен текст. Визуализацията на учебния материал дава по-добра възможност на учениците да запаметят материала, както и повече време за участие в дискусии и други форми на работа. На интерактивните дъски могат да се комбинират различни учебни материали - снимки, графики, видео. Учениците могат да отварят интернет приложения директно от дъската. По този начин се засилва  интересът на учениците към часовете, а участието им в самия обучителен процес е още по-активно и ангажирано.

В условията на все по-интензивно развиващи се технологии в образованието в европейски и световен мащаб ръководството на училището в лицето на директор Тодорова, въвеждайки новите интерактивни методи на работа, за пореден път доказа, че обучението в СОУ „Йоан Екзарх Български” е в крак с най-съвременните методи и технологии.

към началото