ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ

ПРЕЗ 2021-2022 учебна година

 

 

Приемане на ученици в VIII клас

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование  

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021-2022 година на места по дуржавен план прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Училищен държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Кандидатстване след завършено основно образование - линк към сайта на МОН