ДОКУМЕНТИ

 

 

стратегия
правилник
дейност
годишен план
целодневна организация
мерки за повишаване на качеството на образование
етичен кодекс на училищната общност в СУ "Йоан Екзарх Български"
механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище
равни възможности
превенция за отпадане от училище