ДОКУМЕНТИ

     

 

Учебени планове

План за сигурност при противодействие на тероризма на СУ "Йоан Екзарх Български"

Вътрешни правила за прилагане на мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 Вътрешни правила за защита от дискриминация в СУ "Йоан Екзарх Български"      

Стратегия за развитие 2016-2020 година
Годишен план за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български"
Правилник за дейността на СУ "Йоан Екзарх Български"
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище
Марки за повишаване качеството на образованието
Механизъм за предоставяне на обща подкрепа
Етичен кодекс на училищната общност в СУ "Йоан Екзарх Български"
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Форми на обучение в СУ "Йоан Екзарх Български"