Превенция на агресията

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа с деца със специални нужди и др.

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги Приложение 1 – Карта на услугите

Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е представена по достъпен начин, така че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата професионалистите и образователните институции

Приложение 4 Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

В СУ ”Йоан Екзарх Българси ”  гр. Шумен се работи за изграждане на позитивен организационен климат,  изискващ създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.  

Училището  основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите .

СУ ”Йоан Екзарх Българси ”  гр. Шумен осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес.

Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща политика на  училището и  включват:

 1. Правила за поведението на учениците в паралелката;

 2. Партньорство с родителите;

 3. Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.

Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от СУ ”Йоан Екзарх Българси ”  гр. Шумен и включват:

 1. Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

 2. използване на родителя като посредник при разрешаване на конфликт в паралелката;

 3. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

Условията и редът за осъществяване на тези дейностите  се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Грижата за здравето на учениците в училището се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата до медицинско обслужване . Медицинското обслужване на учениците се осъществява от кабинетна медицинска сестра.

Кабинетната медицинска сестра има следните задължения и отговорности:

 1. Оказва първа долекарска помощ на ученици и персонал.

 2. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рискови фактори в училището.

 3. Заверява медицинските бележки на отсъствалите ученици.

 4. Съхранява медицинските картони на учениците.

 5. Участва в организацията и провеждането на медицински контрол на часовете по физическо възпитание и спорт, спортната дейност на учениците.

 6. Участва в организацията и провеждането на часовете по здравно образование съвместно с класните ръководители.

 7. Съвместно с класните ръководители провежда прегледите за опаразитеност на учениците.

 8. Контролира текущото хигиенно състояние на училището, контролира извършването на текущото хигиенно почистване.

 9. Отговаря за съхранението и отчита разходването на медикаментите и консумативите в здравния кабинет.

 10. Участва в изготвяне на седмичното разписание.В дните на отсъствие на медицинската сестра, същите задължения и отговорности се поемат от учителите

                       

Не на агресията!

Не на насилието!

  Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от ДАЗД и към момента се поддържа от екип на Фондация „Асоциация Анимус”.
Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Екип от консултанти приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни въпроси и проблеми на децата, тийнейджърите и родителите.

За децата:
Ако имаш нужда да говориш с някого, можеш да се обадиш на 116 111. Твоето обаждане ще бъде безплатно и конфиденциално. Това означава, че не е нужно да казваш твоето име и те няма да кажат на някой друг какво си им споделил и защо си се обадил. Можеш да говориш на тази линия за всичко, което е важно за теб.

За родителите:
Как да постъпите, ако имате информация за дете в риск? Дете в риск е всяко дете, застрашено или търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са задоволени – например, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които трябва да се грижат за него; дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст; което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация.
Ако имате информация за такова дете, то вие можете да сигнализирате отделите “Закрила на детето”. Във всеки град има такъв отдел, а ако живеете в село, отделът, който отговаря за вашия район е в близкия град или общински център. Не е необходимо да сте представител на някаква институция, за да подадете подобен сигнал: това можете да направите, ако сте познат, съсед, случаен свидетел дори. За да подадете подобен сигнал можете да отидете на място или да се обадите по телефона.

Работното време на отделите “Закрила на детето” е между 9 и 17:30 часа всеки делничен ден. При постъпване на сигнал от гражданин или организация за дете в риск, служителите в съответния отдел “Закрила на детето” осъществяват проверка на място, срещайки се с детето, негови близки, учители, съседи, лекари и други хора, които могат да дадат информация за състоянието на детето, поведението му, забелязаните от тях проблеми, ако има такива. Целта е изготвяне на оценка по случая и ако се прецени, че детето е в риск, предприемане на мерки за закрила, които са различни и съобразени със спецификата на случая: в някои случаи се прилагат мерки за закрила в семейна среда, така че родителите да бъдат подкрепени да се грижат по-добре за детето си. В тежките случаи, когато мерките за закрила в семейната среда не са достатъчни, детето може да бъде изведено и настанено при близки или в институция. Във всички случаи подходът е индивидуален и съобразен с най-добрия интерес на детето.
За да подадете подобен сигнал е важно да имате информация като имена на детето, актуален адрес, имена на родителите, училище, в което то учи. Това ще даде възможност на социалните работници от отдела “Закрила на детето” да го намерят максимално бързо.
В случай, че сте загрижени и притеснени за благополучието на някое дете и знаете или подозирате, че то е в риск, можете да позвъните на телефон 116 111 по всяко време на денонощието, без почивен ден.

Телефон 116 111 е абсолютно безплатен за всички мобилни оператори. Това е единен номер в цяла Европа за консултиране по всякакви проблеми на деца, учители, родители, лекари. Работи 24 часа в денонощието, а екипът на линията се състои от 14 консултанти и двама координатори.

Споделеното на НТЛД 116 111 остава поверително, като единствено при дете в риск или опасност специалистите използват информацията, за да се осигури адекватна и навременна помощ.

Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за всеки човек.

Можеш да споделиш:
… за проблеми в семейството ти
… за проблеми в училище
… ако някой те заплашва
… ако някой упражнява насилие над теб
… ако се чувстваш заплашен или несигурен
… ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата
… ако нещо неочаквано и сериозно се е случило
… ако си в беда
… ако твой приятел е в беда
…. ако просто искаш да поговориш с някого
… ако искаш да се похвалиш.

ВАЖНИ  ДОКУМЕНТИ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Добри практики